Salgs- og leveringsbetingelser

COMET CONSULAR SERVICES A/S

Såfremt andet ikke følger af en udtrykkelig skriftlig aftale med COMET CONSULAR SERVICES A/S (i det følgende kaldet CCS), sker ethvert salg udelukkende på CCS’s nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den af køberen afgivne ordre eller accept, herunder de for køberens eventuelt gældende almindelige betingelser eller andre af køberen udfærdigede dokumenter, f.eks. senere ordrebekræftelser.

Priser

  • Med de nedenfor angivne forbehold sker alle salg til de priser, der er gældende på datoen for det af CCS angivne tilbud, respektive datoen for den af CCS angivne ordrebekræftelse.
  • De angivne priser er eksklusive moms samt alle andre skatter og afgifter, der hviler på eller tillægges ydelser af den pågældende art såvel i Danmark som i udlandet. Alle sådanne skatter og afgifter faktureres som en separat post.

Betaling

Med mindre der er truffet anden aftale mellem parterne er betalingsbetingelserne netto kontant i henhold til faktura.

Erlægger køberen ikke betaling i rette tid, er CCS berettiget til at fordre morarente af det skyldige beløb.

Levering og mangler

Såfremt CCS ikke udfører sit arbejde til rette tid eller der er fejl i udførelsen, som CCS er ansvarlig for, kan køber begære afhjælpning af fejlen, prisnedslag eller ophævelse af aftalen. Ved fejl i udførelsen skal CCS dog have mulighed for at rette denne indenfor rimelig tid før andre løsninger sættes i værk.

Ophævelse af aftalen kan dog kun ske, såfremt forsinkelse eller fejl ved leverancen er af væsentlig betydning for køber, og at dette er åbenbart for CCS.

CCS er kun ansvarlig for skade på dokumenter eller tab heraf ved culpøs adfærd, og dette ansvar er pr. opdrag maksimeret til DKK 5.000,-.

CCS er under ingen omstændigheder ansvarlig for nogen skade, direkte eller indirekte, som beror på ambassade, konsulat, transporter eller anden tredjepart.

Leveringstid

Den angivne leveringstid er omtrentlig og med forbehold for forsinkelse som følge af strejker, lockout, krig, mobilisering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, transporthindringer, restriktioner af drivkraft, ildsvåde, manglende eller mangelfulde leverancer fra leverandørerne eller årsager uden for CCS’s kontrol, og leveringstiden vil i påkommende tilfælde være at udskyde til et til hindringens varighed svarende antal dage. Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig.

Reklamation

Reklamation skal fremsættes skriftligt overfor CCS senest 14 dage efter det tidspunkt, hvor køber har eller burde have opdaget den pågældende mangel, selv om en eventuel afhjælpning først ønskes udført senere.

Tvistigheder

Uoverensstemmelser i anledning af aftalen og til denne føjede bestemmelser skal afgøres efter dansk rets regler og med Københavns byret som værneting.

 

Sidst opdateret 2013-03-13