Yleiset ehdot

COMET CONSULAR SERVICES OY

Soveltuvuus

Näitä määräyksiä sovelletaan kaikkiin Comet Consular Services Oy:n (myöhemmin ”Yritys”) tarjoamiin palveluihin, ellei Yrityksen ja Asiakkaan välillä kirjallisesti erikseen muuta sovita. Määräyksillä säädellään tyhjentävästi Yrityksen vastuuta Yrityksen palvelujen suorittamisen yhteydessä.

Yrityksen vastuunrajoitus

VASTUU VIIVÄSTYKSISTÄ JA VIRHEISTÄ

Yritys vastaa myöhemmin ilmoitettujen rajoitusten mukaisesti Yrityksen laiminlyönnistä aiheutuneista viivästyksistä ja virheistä. Jos Yritys ei suorita palvelua ajallaan tai jos palvelu on virheellistä, Asiakkaalla on Yrityksen laiminlyönnin yhteydessä oikeus vaatia korjausta, hinnanalennusta tai palvelun perumista. Jos suoritettu palvelu on virheellinen, Asiakkaan on kuitenkin aina annettava Yritykselle mahdollisuus kohtuullisessa ajassa korjata virhe ennen muita seuraamusvaatimuksia. Tilattu palvelu voidaan kuitenkin perua vain, jos viivästyksestä tai virheestä on huomattavaa haittaa Asiakkaalle ja Yritys on ymmärtänyt sen tai sen olisi pitänyt ymmärtää se.

Yritys ei missään tilanteessa vastaa viivästyksestä tai virheestä, jonka aiheuttajana on suurlähetystö, konsulaatti, viranomainen, kuljetusliike tai muu kolmas osapuoli. Tämä koskee myös Yrityksen käyttämää tai suosittelemaa kolmatta osapuolta.

MUU VASTUU

Yritys vastaa myöhemmin ilmoitettujen rajoitusten mukaisesti Yrityksen laiminlyönnistä aiheutuneista vahingoista tai menetyksistä. Yritys vastaa Asiakkaan Yrityksen haltuun antamien asiakirjojen vahingoittumisesta tai menettämisestä, kun kyseessä on Yrityksen laiminlyönti. Asiakirjoiksi katsotaan passit, viisumit, vientiasiakirjat ja muut vastaavat asiakirjat. Ilmeisissä vahinko- tai menetystapauksissa Yritys korvaa Asiakkaan suorat kustannukset, jotka aiheutuvat vahingon korjaamisesta tai menetetyn asiakirjan takaisinhankinnasta. Yrityksen kokonaisvastuu rajoittuu kuitenkin 600 (kuuteensataan) euroon toimeksiantoa kohti.

Yritys ei missään tilanteessa vastaa asiakirjan vahingoittumisesta tai menettämisestä, jos aiheuttajana on suurlähetystö, konsulaatti, viranomainen, kuljetusliike tai muu kolmas osapuoli. Tämä koskee myös Yrityksen käyttämää tai suosittelemaa kolmatta osapuolta.

VÄLILLISET VAHINGOT

Yritys ei vastaa missään tilanteessa välillisistä vahingoista. Välillisiksi vahingoiksi lasketaan menetetty liikevoitto, menetetyt tulot, palvelun virheellisestä käytöstä aiheutuneet vahingot, toisen sopimuksen sopimusrikkomus, aineettomat vahingot ja muut vastaavat vahingot.

Reklamaatio

Jos Asiakas haluaa esittää vastuuvaatimuksen Yritykselle, sen on ilmoitettava siitä Yritykselle viimeistään kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun Yrityksen olisi pitänyt suorittaa mainittu palvelu. Jos reklamaatiota ei toimiteta mainitussa ajassa tai edellä mainitulla tavalla, Asiakas menettää oikeuden esittää vastuuvaatimuksia Yritykselle.

Maksaminen

Maksu suoritetaan etukäteen, ellei osapuolten välillä kirjallisesti muuta sovita. Jos Asiakas haluaa maksaa jälkikäteen laskua vastaan, siitä voidaan tehdä sopimus hyväksytyn luottotarkistuksen jälkeen. Jos Asiakas ei ole suorittanut maksua eräpäivään mennessä, Yrityksellä on oikeus periä korvaus maksumuistutuksista ja perintäkuluista sekä viivästyskorkoa lainsäädännön mukaan.

Riitatilanteet

Tätä sopimusta koskevat riitatilanteet ratkaistaan suomalaisella tuomioistuimessa suomalaisen oikeuskäytännön mukaisesti ja ensisijaisesti Helsingin käräjäoikeudessa, ellei Yrityksen ja Asiakkaan välillä kirjallisesti muuta sovita.

 

Päivitetty 21.12.2011