Salgs- og leveringsbetingelser

COMET CONSULAR SERVICES AS

Såfremt annet ikke følger av en uttrykkelig skriftlig avtale med COMET CONSULAR SERVICES AS (i det følgende kalt CCS), skjer ethvert salg utelukkende på CCS’s nedenfornevnte salgs- og leveringsbetingelser uansett eventuelle motstridende eller avvikende bestemmelser i den av kjøperen avgitte ordre eller aksept, herunder de for kjøperens ordre eller aksept eventuelt gjeldende alminnelige betingelser eller andre av kjøperen utferdigede dokumenter, f.eks. senere ordrebekreftelser eller stadfestelsesbrev.

Priser

  • Med de nedenfor angitte forbehold skjer alle salg til de priser, som er gjeldende på datoen for det av CCS angitte tilbud, respektive datoen for den av CCS angitte ordrebekreftelse.
  • De oppgitte priser er eksklusive merverdiavgift samt alle andre skatter, avgifter og gebyrer som tilkommer både i Norge og i utlandet. Alle slike skatter og avgifter faktureres som en separat post.

Betaling

Med mindre det er truffet annen avtale mellom partene er betalingsbetingelsene netto kontant i henhold til faktura. Erlegger kjøperen ikke betaling i rett tid, er CCS berettiget til å kreve lovens morarente av det skyldige beløp. Ved forsinket betaling kan CCS kreve purregebyr, begrenset oppad til inkassolovens maksimalsatser, ved betalingspåminnelser, inkassovarsel og betalingsoppfordringer.

Levering og mangler

Dersom CCS ikke utfører sitt arbeide i rett tid eller det er feil i utførelsen, og CCS er ansvarlig for forholdet, kan kjøper begjære retting av feilen, prisavslag eller heving av avtalen. Ved feil ved utførelsen skal CCS gis mulighet til å rette feil innen rimelig tid, før andre misligholdsbeføyelser kan kreves. Heving av avtalen kan kun skje, dersom forsinkelser eller feil ved leveransen er av vesentlig betydning for kjøper, og at dette er åpenbart for CCS.

CCS er kun ansvarlig for tap av dokumenter, skade på dokumenter og forsinkelser dersom dette skyldes uaktsomme handlinger fra CCS. Slikt ansvar er pr. oppdrag begrenset oppad til NOK 5.000,-. CCS er under ingen omstendigheter ansvarlig for indirekte skade. Med indirekte skade menes blant annet, men uten å være begrenset til, tapt handelsgevinst, tapt inntekt, tap som følger av at tjenesten ikke har kunnet bli benyttet etter formålet, avtalebrudd i andre avtaler, skade av ideell art samt andre lignende skader.

CCS er under ingen omstendigheter ansvarlig for noen skade, direkte eller indirekte, som beror på ambassade, konsulat, transportør eller annen tredjepart.

Leveringstid

Den angitte leveringstid er omtrentlig og med forbehold om forsinkelse som følge av forhold som kan karakteriseres som force majeure herunder streik, lockout, krig, mobilisering, beslagleggelse, valutarestriksjoner, transporthindringer, brann, manglende eller mangelfulle leveranser fra leverandørene eller årsaker utenfor CCS’s kontroll, og leveringstiden vil i slike tilfeller utsettes til et til hindringens varighet svarende antall dager. Levering til den således forskjøvede leveringstid anses i enhver henseende for rettidig.

Reklamasjon

Reklamasjon skal fremsettes skriftlig overfor CCS senest 14 dager etter tidspunktet den avtalte tjenesten skulle vært levert. Dersom reklamasjon ikke skjer i rett tid, eller på den ovenfor angitte måte, taper kjøper retten til å fremme krav mot CCS.

Tvister

Avtalen er underlagt norsk lov og eventuelle tvister etter avtalen skal avgjøres med Oslo tingrett som verneting.

 

Sist oppdatert 2013-03-13