Brasilien (Stockholm)

Haagkonventionen
Tillhör inte Haagkonventionen.

Kommentarer
Brasilien har anslutit sig till Haagkonventionen om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar.
Konventionens syfte är att slopa kravet på diplomatisk eller konsulär legalisering av utländska allmänna handlingar.
Detta förfarande ska ersättas med ett enhetligt och enkelt intyg som utfärdas av en behörig myndighet i den stat varifrån handlingen härrör.
Istället för att allmänna handlingar legaliseras av ambassad eller konsulat, så utfärdas en APOSTILLE av Notarius Publicus.

För att Notarius Publicus ska kunna utfärda en apostille måste handlingen först notariseras.
Den Notarius Publicus som Comet anlitar kan hjälpa till med både notarisering och apostille!

OBS!  I Sverige är det fr. o. m.  1 januari 2005 ENBART Notarius Publicus, som har rätt att utfärda apostille.

I Lettland kontaktas Utrikesministeriet för vidare information angående Apostille.

Apostille
Utfärdas av Notarius Publicus.

Med reservation för ändringar som ännu inte kommit oss tillhanda.