Kvalitet och miljö

Kvalitetspolicy

Vår kvalitetspolicy anger de grundläggande principer som styr hur vi agerar och den inställning vi har till vår verksamhet, för att den service vi ger vår kund ska uppfattas som den bästa på marknaden.

  • Vårt viktigaste mått på kvalitet är kundernas tillfredställelse med vår service.
  • Vi sätter regelmässigt tydligt angivna mål och mäter vårt utfall. Rätt kvalitet uppnås när vi uppfyller målen.
  • Vi prioriterar förebyggande åtgärder och strävar efter att göra felfria insatser i alla led. Vi talar om hur vi utför arbetet på rätt sätt.
  • Vi vet att kvalitet är ett personligt ansvar och en uppgift för oss alla. Ständig förbättring är ett självklart arbetssätt inom Comet Consular Services.
  • Vår målsättning är våra medarbetare ska vara stolta över att arbeta på företaget, att företaget kommunicerar med dem, lyssnar på dem och uppmärksammar deras åsikter, liksom att företaget uppskattar dem och investerar i dem.

Miljöpolicy

Vi skall vid varje tillfälle och med utgångspunkt från kundens krav och Comets egna resurser och förutsättningar arbeta för att:

  • Minska miljöeffekterna från våra fordon.
  • Ständigt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt.
  • Följa aktuell miljölagstiftning, andra samhällskrav samt våra kunders krav.
  • Uppnå Comet Consular Services miljömål.
  • Säkerställa att våra insatser styrs av en sammanvägning av vad som är ekonomiskt rimligt, tekniskt möjligt och ekologiskt motiverat.